Interfícies

Programa transversal de cultura, educació i ciutadania
Programa

INTERFÍCIES és un programa impulsat per el centre d’Art Santa Mònica que té per objectiu promoure el debat i produir noves formes de coneixement a partir de desenvolupar processos i activitats que facilitin obrir nous espais de relació amb la ciutadania, la programació i el propi centre.

Els formats participatius, el treball en xarxa i la metodologia col·laborativa són les eines de treball en les qual es basarà el programa. Aquestes eines s’implementaran per tal d’impulsar tant la transversalitat entre àmbits artístics i altres àmbits de l’esfera social, com la complicitat i el treball en comú amb altres institucions, entitats i comunitats, sempre amb especial cura respecte aquelles que conformen el teixit social del territori on s’ubica l’Arts Santa Mònica.

INTERFÍCIES actua com a hub, com a laboratori i frontissa que promou una relació més porosa entre el Centre d’Arts Santa Mònica i els diversos contextos socials de la institució, i crea xarxes de col·laboració i zones de contacte entre el centre i la societat en general. INTERFÍCIES desenvolupa espais de diàleg des d'on es poden potenciar la recerca i la producció de coneixements compartits a partir de projectes, activitats i pràctiques transversals de mediació i educació que connecten persones, equipaments, entitats, institucions del territori i àmbits d’actuació.

Aquest programa de mediació treballa el disseny de les activitats a partir de processos col·laboratius i des de la transdisciplinarietat: pretén posar en relació les diverses disciplines que conflueixen al centre en diverses escales geogràfiques i contextuals, propiciant tipologies vàries de col·laboradors i vinculacions amb els públics de l'Arts Santa Mònica. 

INTERFÍCIES es desenvolupa investigant i experimentant nous formats i maneres de fer des de les pràctiques culturals, que s’interrelacionen amb un treball d'implicació, col·laboració i participació de la ciutadania. Es parteix del reconeixement dels contextos culturals de la ciutadania i del treball tranversal i, per tant, es potencia la interrelació entre diverses cultures, entre disciplines i àmbits artístics i no artístics, i entre públics diferents. La producció de coneixements és col·lectiva, i la seva transferència i difusió són bàsiques per fomentar el retorn social del centre envers el territori i els àmbits amb els quals interactua: el cultural, l’educatiu i el comunitari, entre altres. 

Des d’INTERFÍCIES es treballarà per:

- Reforçar l’orientació del centre d’art envers el suport a la creativitat i la producció culturals a partir d’unes propostes de mediació, educació i treball en xarxa centrades en la innovació i l’experimentació. 

- Promoure el caràcter obert i interdisciplinari i la dimensió ciutadana de l'Arts Santa Mònica potenciant un marc de treball interdependent amb altres institucions, entitats i comunitats a partir de la creació de xarxes i col·laboracions tant puntuals com de llarg recorregut. 

- Potenciar la transversalitat d’accions i objectius dins la programació de l’Arts Santa Mònica. 

- Facilitar que el centre pugui esdevenir recurs i agent catalitzador de noves relacions amb el territori i l’entorn social o amb determinats àmbits de treball. 

CONCEPTE

Idensitat, Sinapsis i Transductores

COORDINACIÓ 2016

Idensitat, Sinapsis i Transductores

COORDINACIÓ 2017

Sinapsis i Transductores

EQUIP

Cristian Añó, Laia Ramos i Javier Rodrigo

 

Interficies.net