AVÍS LEGAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Arts Santa Mònica o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l’Arts Santa Mònica. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

· Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

· L’Arts Santa Mònica no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs.

· L’Arts Santa Mònica no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

· En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

ACCESSIBILITAT - EL COMPROMÍS DE L'ARTS SANTA MÒNICA PER L'ACCESSIBILITAT

El web artssantamonica està construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que la consulten i del context d'ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat al contingut de la web WCAG 1.0.

El compromís de l’Arts Santa Mònica és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat "Doble A" (AA), tal i com les legislacions europea i espanyola (llei 34/2002) exigeixen a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.